Tarieven

 

 Werkwijze en kosten per januari 2024

Particulier:

Misschien weet je nog niet of je iets hebt aan mijn diensten en wil je eerst graag kennismaken om te kijken of er een klik is. Je bent van harte welkom.
Wil je meer informatie over relatiecoaching bij autisme? Dan is het prettig, maar geen must, dat je samen met je partner komt. 

 • We plannen een afspraak in voor een kennismaking en een intake. Dit gesprek duurt meestal 1 uur. 
 • We verkennen de hulpvraag en onderzoeken wat er nodig is om aan de hulpvraag te voldoen.
 • Ervaring leert dat er in een kennismakingsgesprek veel informatie op je afkomt. Houdt daar rekening mee en maak eventueel aantekeningen.
 • Soms blijken enkele concrete adviezen al voldoende en blijft het bij dit eenmalige consult. In dat geval betaal je eenmalig een bedrag van € 50,–. 
 • Uiteraard is betaling uit eigen middelen ook mogelijk en gezien alle bureaucratie rondom het aanvragen van een PGB heeft dat onze voorkeur. 


Vergoedingen

Autismecoaching en / of Levensbrede begeleiding is gespecialiseerde zorg. Autismebegeleiding en -coaching worden helaas ook (niet meer) vergoed door de verzekeraars.
Diensten verleend door onze coachingspraktijk worden vaak vergoed door je gemeente. Wij kunnen  je helpen met jouw PGB-aanvraag voor een financiering bij de WMO-afdeling. De begeleiding kan ook door jezelf of je werkgever worden bekostigd.

Helaas wordt gespecialiseerde zorg niet door alle gemeentes op dezelfde waarde geschat en worden diensten geleverd door niet-gecontracteerde zorgaanbieders financieel lager gewaardeerd dan die van ( vaak niet gespecialiseerde) contractanten. Een onterechte en bijzonder scheve situatie die door onze overheid zo is gecreëerd.

 

 • ZIN ( Zorg in Natura)

Om onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid te waarborgen, leveren wij geen ZIN ( Zorg In Natura). Wij zijn van mening dat wij als gespecialiseerde zorgverleners op het gebied van ASS geen onderaannemer van en verantwoording aan bijvoorbeeld een schoonmaak- of thuiszorgorganisatie hoeven af te leggen. 

 • CGO (Cliënt gebonden overeenkomst)

Wanneer het niet mogelijk is om een PGB te verkrijgen of als de kosten van (intensieve) ambulante begeleiding de vergoeding van het PGB te boven gaan, kan de gemeente beslissen om een Cliënt gebonden overeenkomst met ons aan te gaan. De kosten van de begeleiding worden dan door de gemeente overgenomen. 

 • Coaching en ambulante levensloopbegeleiding vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) vanuit de WMO

Soms is het mogelijk, om de coachings- en begeleidingskosten voor een deel vergoed te krijgen vanuit een Persoonsgebonden Budget.

Lees hier over de tarieven en vind meer uitleg over het PGB.

 • Coaching en ambulante levensloopbegeleiding via een Individuele WLZ PGB
  Onze diensten kunnen ook vergoed worden vanuit een WLZ  PGB.
  Kijk voor meer info op de website van Per Saldo

Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.


Per 01-01-2024 hanteren wij volgende tarieven:

Intake-/kennismakingsgesprek :                               € 50,00  ca. 1 uur

Tarief ASS-coaching :                                                 € 75,00  per uur (praktijk Coevorden)

ASS-levensloopbegeleiding
( begeleiding op locatie):                                           € 75,00 excl. reiskosten


Vergoedingen vanuit een WMO PGB:

Vergoeding PGB licht :                                               € 40,00  per uur *


Wij zijn van mening: autisme = autisme. Daarom rekenen wij voor iedereen hetzelfde tarief. De ernst ( zwaarte)  vind je terug in het aantal uren begeleiding of coaching die iemand vraagt. 
Gemeenten kijken helaas echter naar de ernst van autisme en waarderen dat met een bedrag ter vergoeding. En hangen daar dan ook nog het aantal te begeleiden uren aan op. Heel krom natuurlijk, maar dat is de logica van onze overheid. 


Hieronder volgt de omschrijving van de mate van ernst van autisme en het bijbehorende niveau. En de daarbij horende vergoeding volgens de gemeente Coevorden en de gemeente Borger Odoorn.


Ernst: 

 • Autisme Niveau 1:  “ondersteuning vereist”.
  2 uren per week. Indicatie is mede afhankelijk van comorbiditeit ( ADHD, ADD, angststoornis, PTSS, verslavingsproblematiek).
  Zonder ondersteuning zijn tekorten in sociale communicatie merkbaar, leidt gebrek aan flexibiliteit tot problemen in verschillende levenssituaties en wordt onafhankelijk functioneren belemmerd door gebrekkige organisatie en planning. Loopt vast in dagelijkse werkzaamheden en in relaties door andere interpretaties in communicatie met anderen. Vergoeding WMO PGB regulier:                                          € 55,00  per uur *

Ernst:

 • Autisme Niveau 2:  “wezenlijke ondersteuning vereist”. 
  Minimaal 2 en maximaal 4 uren p.w. ondersteuning. Indicatie is mede afhankelijk van comorbiditeit ( ADHD, ADD, angststoornis, PTSS, verslavingsproblematiek).
  De problemen zijn voor iedereen overduidelijk en zonder ondersteuning komt betrokkene in nood.
  Betrokkene heeft op regelmatige basis ondersteuning nodig bij huishoudelijke taken. Kan zelf, maar onder begeleiding en controle, contact opnemen met huisarts en instanties.
  Heeft hulp nodig bij de administratieve taken. Kan onder begeleiding gekaderde werkzaamheden uitvoeren. Is verslavingsgevoelig of heeft nu of in het verleden met verslavingsproblematiek te maken. Gevoelig voor overprikkeling. Weinig sociale interactie, veelal enkel contact met gezinsleden, soms (vaak zeer beperkt) contact met collega’s op de werkvloer of medescholieren. Meeste contact via sociale media en online gaming.


Vergoeding PGB Zwaar:                                             € 65,00  per uur *

Ernst:

 • Autisme Niveau 3:  “zeer wezenlijke ondersteuning vereist”. Minimaal 3 en maximaal 4 uren per week. 
  Indicatie is mede afhankelijk van comorbiditeit ( ADHD, ADD, angststoornis, PTSS, verslavingsproblematiek).
  24 uur achterwacht is noodzakelijk. Ernstige tekorten in verbale en non-verbale sociale communicatieve vaardigheden veroorzaken ernstige stoornissen in het functioneren: zeer beperkt aangaan van sociale interacties en minimale respons op door anderen uitgelokt contact.  Direct contact alleen met gezinsleden en alleen noodzakelijk met buitenstaanders. Hoofzakelijk sociale interactie via sociale media. Zeer gevoelig voor overprikkeling. Vaak een verstoord dag- nachtritme. Verslavingsgevoelig, nu of in het verleden te maken met verslavingsproblematiek.

Vergoeding kilometerkosten op wettelijke basis via WMO PGB: €0,23 p.km.

* Vergoedingindicatie op basis van bouwstenenconstructie gemeente Coevorden en gemeente Borger Odoorn
Kijk voor de vergoedingen in andere gemeenten op de WMO-pagina van de betreffende gemeente.

Let op: De bovenstaande vergoeding vanuit het PGB is een deelvergoeding voor het uurtarief dat wij hanteren.
Voor uw eigen bijdrage ontvangt u maandelijks achteraf een factuur.


Let op: ASS en de autismebegeleiding zijn een continu proces. ASS is hooguit inzichtelijk te maken. Maar niet te ‘behandelen’ en te genezen. Doelen stellen is nuttig. Maar doelen behalen is een ongoing proces. 2 stappen vooruit, 1 stap achteruit. Iets wat een wmo-consulent vaak niet inziet, die wil graag dat de ‘patiënt’ zo snel mogelijk weer ‘beter’ is. Zo min mogelijk uren begeleiding in een zo kort mogelijke periode van begeleiding.  

Hou er rekening mee, dat er i.v.m. de goedkeuring voor een WMO PGB aanvraag bij de gemeente een wachttijd van enkele weken tot enkele maanden mogelijk is.

PGB aanvragen: wij kunnen helpen. Lees hier, wat wij voor u kunnen doen.

Wanneer je het coachingstraject zelf betaalt, is er geen wachtlijst.

Let op! Sommige gemeenten keuren aanvragen voor een PGB af en verwijzen naar een contractant die Zorg In Natura (ZIN) levert. 
Dat is voor de gemeente gemakkelijker, maar voor u niet per se beter! 

De gemeente mag uw aanvraag voor een PGB niet weigeren!

Gemeenten of zorgverzekeraars mogen je pgb-aanvraag NIET afwijzen met het argument dat er ook zorg in natura beschikbaar is.

Lees meer hier


Andere vormen van begeleiding en bijbehorende tarieven:


Relatiecoaching (2 personen):                                 € 135,00
,- euro per 90 minuten of volgens offerte bij                                                                                                                                meerdere sessies 

Realtiecoaching individueel:                                    € 112,50 per 90 minuten of volgens offerte
bij meerdere                                                                                                        sessies

Gezinscoaching:                                                             € 149,– per uur of volgens offerte

Ass-Jobcoaching:                                                           via werkgever volgens offerte

Budgetcoaching:                                                            € 69,– per uur of volgens offerte

Kindertalentencoaching t/m 12 jaar:                    € 49,– per uur of volgens offerte

Burowerkzaamheden:                                                € 15,– per kwartier ( verslaglegging, administratieve                                                                                                              handelingen, testverwerking etc.)

Reisvergoeding: in overleg ( tijd ) en 0,23 ct. p.km

Stad en buitenwijken Coevorden geen reiskosten


Wil je graag door ons gecoacht worden maar kan je het particuliere tarief niet dragen? Is een vergoeding door je werkgever of via een PGB uitgesloten? Neem dan contact met ons op. Graag horen we dan wat voor jou wel te dragen is. Want alhoewel een coachtraject een positieve investering in jezelf is, is het niet nodig om in financiële problemen te komen. 


Begeleiding van opdrachtgever door opdrachtnemer naar derden, zoals schoolbezoek, (tand)artsenbezoek, bezoek aan UWV etc. worden tegen uurtarief en kilometervergoeding gefactureerd met als vertrekpunt en eindpunt ons vestigingsadres in Coevorden. 

Voor zakelijke tarieven kun je contact met ons opnemen.

Let op: Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Regels betreffende afzeggingen en niet komen opdagen:

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen (50%) en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden geheel in rekening gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de volledige kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

 


Duur Coachings-sessie

De duur van een coaching-sessie kan vooraf worden bepaald, variërend van 1 tot max. 2 uur.
De ervaring leert echter, dat 1 uur erg kort is en dat anderhalf uur meestal ruim voldoende is.

Ben je in loondienst?

 • Misschien kan jouw werkgever bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en de factuur betalen.
 • Misschien val je onder een CAO en kun je gebruik maken van een persoonlijk ontwikkelingsbudget.
 • Zit jij tegen een Burn-Out aan of ben je hiervan aan het herstellen of heb je te maken met ernstige stress ? De mogelijkheid bestaat dat je gebruik kunt maken van een Arbo-preventiebudget.

Ben je ondernemer?

 • Dan kun je waarschijnlijk de kosten als supervisie opvoeren onder je bedrijfskosten en de BTW terugvragen.

Kun je geen gebruik maken van de bovengenoemde mogelijkheden? 

 • Wellicht kun je de kosten bij je aangifte Inkomstenbelasting opvoeren als supervisie of studiekosten. (Check hiervoor de site van de belastingdienst).

Misschien kun je (een deel van) de kosten vergoed krijgen vanuit een PGB via de WMO?

                                                         

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De zorg uit de WMO is zorg voor beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding. Dit kun je bij je eigen gemeente aanvragen. De gemeente zal je dan vertellen voor welke zorg je in aanmerking komt. Hiervoor betaal je een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen, leeftijd en gezinssituatie.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie, eventuele uitkering of werk, zullen we samen bekijken hoe de kosten kunnen worden betaald. Soms doet dit de gemeente waar je woont, het UWV of je werkgever. Het kan echter ook zijn, dat de kosten voor je eigen rekening komen.

Persoonsgebonden budget  

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie van de overheid. Hiermee kunnen ook mensen met Autisme Spectrum Stoornis zelf de zorg inkopen die ze nodig hebben. Iedereen die vanwege een beperking, stoornis of aandoening extra hulp of zorg nodig heeft, kan een aanvraag doen voor een PGB bij zijn of haar gemeente. Bij het aanvragen van een PGB moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zal de contactpersoon loket WMO van je gemeente verder toelichten. Je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage aan de PGB.
Wil je meer weten en/of lezen over pgb, lees dan verder op www.pgb.nl

 

Coaching en ambulante levensloopbegeleiding via een Individuele WLZ PGB ( Wet langdurige zorg).
Onze diensten kunnen ook vergoed worden vanuit een WLZ  PGB.
Kijk voor meer info op de website van Per Saldo

Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.


Let op:

Wil je door ons gecoacht of begeleid worden vanuit een PGB?

Maak eerst een afspraak voor een kennismakingsgesprek met ons, voordat je een aanvraag bij de gemeente indient.
Zodat we samen zeker weten, dat er een ‘klik’ is en we een vruchtbare samenwerking zullen hebben. 

De Gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugd- en opvoedhulp. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar valt de zorg onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
 

Interne Jobcoach regeling UWV
Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking werkzaamheden in een reguliere functie kunnen (leren) uitvoeren. De jobcoach wordt ingezet om een medewerker met een arbeidsbeperking op de werkplek te begeleiden. Een werkgever die een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen, kan zelf de jobcoaching organiseren door een externe jobcoach in te huren voor een of meerdere medewerkers. In dat geval kan de werkgever gebruik maken van de regeling Interne Jobcoaching UWV 2015. Deze voorziening staat alleen open voor medewerkers met een arbeidsbeperking die zonder jobcoach niet in staat zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Daarbij stelt UWV de volgende voorwaarden aan de dienstbetrekking van de betreffende medewerker:

 • de duur van de dienstbetrekking bedraagt ten minste zes maanden én
 • de medewerker werkt in deze dienstbetrekking ten minste twaalf uur per week én
 • er is sprake van een loonwaarde van minimaal 35 procent van het wettelijk minimumloon
 • ​er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst waaruit genoemde voorwaarden blijken (dus geen 0-uren overeenkomst).

Welke kosten worden gedeclareerd als coachingskosten
Face-to-face contact 
Telefonisch contact, waaronder ook whatsapp en sms (ear-to-ear)
Email contact (screen-to-screen)
Contact met betrokken partijen