Tarieven

 

 Werkwijze en kosten per januari 2022

Particulier:

Misschien weet je nog niet of je iets hebt aan mijn diensten en wil je eerst graag kennismaken om te kijken of er een klik is. Je bent van harte welkom.
Wil je meer informatie over relatiecoaching bij autisme? Dan is het prettig, maar geen must, dat je samen met je partner komt. 

 • We plannen een afspraak in voor een kennismaking en een intake. Dit gesprek duurt meestal 1 uur. 
 • We verkennen de hulpvraag en onderzoeken wat er nodig is om aan de hulpvraag te voldoen.
 • Ervaring leert dat er in een kennismakingsgesprek veel informatie op je afkomt. Houdt daar rekening mee en maak eventueel aantekeningen.
 • Soms blijken enkele concrete adviezen al voldoende en blijft het bij dit eenmalige consult. In dat geval betaal je eenmalig een bedrag van € 75,–. 
 • Personen met autisme en hun directe omgeving kunnen mijn ondersteuning mogelijk (deels) bekostigen uit de PGB-wlz, PGB-WMO of PGB-jeugdwet dit verschilt per gemeente en zorgkantoor. Vraag dit na bij jouw gemeente, zorgkantoor, wijkcoach of casemanager.
 • Uiteraard is betaling uit eigen middelen ook mogelijk en gezien alle bureaucratie rondom het aanvragen van een PGB heeft dat onze voorkeur. 

 

Tarieven per 01-07-2022

Intake-/kennismakingsgesprek:                             € 75,00  ca. 1 uur

ASS-coaching :                                                            € 75,00  per uur 

ASS-levensloopbegeleiding
(langdurige begeleiding op locatie):                      € 75,00  Minimaal tarief : 1,5 uur excl. reiskosten

ASS-Coachingstraject:                                              volgens offerte

Relatiecoaching (2 personen):                                 € 225,00
,- euro per 90 minuten of volgens offerte bij meerdere sessies 

Realtiecoaching individueel:                                    € 112,50 per 90 minuten of volgens offerte bij meerdere sessies

Gezinscoaching:                                                          € 149,– per uur of volgens offerte

Ass-Jobcoaching:                                                      via werkgever volgens offerte

Budgetcoaching:                                                       € 69,– per uur of volgens offerte

Kindertalentencoaching t/m 12 jaar:                      € 49,– per uur of volgens offerte

Burowerkzaamheden:                                               € 15,– per kwartier ( verslaglegging, administratieve handelingen, testverwerking etc.)

Reisvergoeding: excl. BTW.

€ 0,50 per minuut buiten bebouwde kom Coevorden

€ 0,21 per kilometer 10 km vrij vanaf onze praktijkruimte


Wil je graag door ons gecoacht worden maar kan je het particuliere tarief niet dragen? Is een vergoeding door je werkgever of via een PGB uitgesloten? Neem dan contact met ons op. Graag horen we dan wat voor jou wel te dragen is. Want alhoewel een coachtraject een positieve investering in jezelf is, is het niet nodig om in financiële problemen te komen. 


Let op: De vergoeding vanuit het PGB is een deelvergoeding voor het tarief dat wij hanteren.
Het resterende bedrag wordt dan door u als opdrachtgever voldaan aan de SVB of rechtstreeks op onze bankrekening.

Begeleiding van opdrachtgever door opdrachtnemer naar derden, zoals schoolbezoek, (tand)artsenbezoek, bezoek aan UWV etc. worden tegen uurtarief en kilometervergoeding gefactureerd met als vertrekpunt en eindpunt ons vestigingsadres in Coevorden. 
Wij zijn vrijgesteld van BTW, behalve voor reiskosten.


Op verzoek is het mogelijk dat wij bij u thuis komen. Wij berekenen dan wel voorrijkosten.  

 

Voorafgaande de start van een traject sturen wij u een factuur toe met het totaalbedrag. 
De factuur dient voor aanvang van het coachingstraject te zijn voldaan. Hou er rekening mee, dat er i.v.m. de goedkeuring voor een WMO PGB aanvraag bij de gemeente een wachttijd 
van enkele weken tot enkele maanden mogelijk is.

PGB aanvragen: wij kunnen helpen. Lees hier, wat wij voor u kunnen doen.

Let op! Sommige gemeenten keuren aanvragen voor een PGB af en verwijzen naar een contractant die Zorg In Natura (ZIN) levert. 
Dat is voor de gemeente makkelijker, maar voor u niet beter! 

De gemeente mag uw aanvraag voor een PGB niet weigeren!

Gemeenten of zorgverzekeraars mogen je pgb-aanvraag NIET afwijzen met het argument dat er ook zorg in natura beschikbaar is

Lees meer hier

Wanneer je het coachingstraject zelf betaalt, is er geen wachtlijst.

 

Voor zakelijke tarieven kun je contact met ons opnemen.

Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.


Duur Coachings-sessie

De duur van een coaching-sessie kan vooraf worden bepaald, variërend van 1 tot max. 2 uur.
De ervaring leert echter, dat 1 uur erg kort is en dat anderhalf uur meestal ruim voldoende is.

                                                         

 

Ben je in loondienst?

 • Misschien kan jouw werkgever bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en de factuur betalen.
 • Misschien val je onder een CAO en kun je gebruik maken van een persoonlijk ontwikkelingsbudget.
 • Zit jij tegen een Burn-Out aan of ben je hiervan aan het herstellen of heb je te maken met ernstige stress ? De mogelijkheid bestaat dat je gebruik kunt maken van een Arbo-preventiebudget.

Ben je ondernemer?

 • Dan kun je waarschijnlijk de kosten als supervisie opvoeren onder je bedrijfskosten en de BTW terugvragen.

Kun je geen gebruik maken van de bovengenoemde mogelijkheden? 

 • Wellicht kun je de kosten bij je aangifte Inkomstenbelasting opvoeren als supervisie of studiekosten. (Check hiervoor de site van de belastingdienst).

Misschien kun je (een deel van) de kosten vergoed krijgen vanuit een PGB via de WMO?

                                                         

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De zorg uit de WMO is zorg voor beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding. Dit kun je bij je eigen gemeente aanvragen. De gemeente zal je dan vertellen voor welke zorg je in aanmerking komt. Hiervoor betaal je een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen, leeftijd en gezinssituatie.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie, eventuele uitkering of werk, zullen we samen bekijken hoe de kosten kunnen worden betaald. Soms doet dit de gemeente waar je woont, het UWV of je werkgever. Het kan echter ook zijn, dat de kosten voor je eigen rekening komen.

Persoonsgebonden budget  

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie van de overheid. Hiermee kunnen ook mensen met Autisme Spectrum Stoornis zelf de zorg inkopen die ze nodig hebben. Iedereen die vanwege een beperking, stoornis of aandoening extra hulp of zorg nodig heeft, kan een aanvraag doen voor een PGB bij zijn of haar gemeente. Bij het aanvragen van een PGB moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zal de contactpersoon loket WMO van je gemeente verder toelichten. Je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage aan de PGB.

Hoogte van het Wmo-pgb

Tarieven voor Wmo-ondersteuning

De tarieven verschillen per gemeenten. In de wet staat dat de tarieven ’toereikend’ moeten zijn. Je moet dus de benodigde ondersteuning kunnen inkopen met het budget dat de gemeente jou toekent. Voor de ‘benodigde ondersteuning’ zal de gemeente uitgaan van het advies dat de indicatiesteller geeft. De gemeente berekent het geldbedrag waarmee je die ondersteuning kunt inkopen. Daarbij kan de gemeente een lager uurtarief hanteren als je een niet-professionele zorgverlener inhuurt (bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger).

Over het algemeen vergoedt de gemeente een gedeelte van het uurtarief van de zorgverlener (zzp-er in de zorg).  In de meeste gevallen betaal je dan zelf het resterende deel. 
Meestal kunnen die kosten tot max. 50% worden afgetrokken van de belasting. 

Een aanvraag PGB moet bij de gemeente ingediend worden. Wij kunnen je daarmee helpen.
Hou er rekening mee, dat er enkele weken tot enkele maanden
kunnen verstrijken, voor er een definitief oordeel van de gemeente is. 
In dat geval, kom je op onze wachtlijst en zodra de goedkeuring binnen is, kunnen we starten.

*Wanneer je het coachingstraject zelf betaalt, is er geen wachtlijst*

 

Wil je meer weten en/of lezen over pgb, lees dan verder op www.pgb.nl

Let op:

Wil je door ons gecoacht of begeleid worden vanuit een PGB?

Maak eerst een afspraak voor een kennismakingsgesprek met ons, voordat je een aanvraag bij de gemeente indient.
Zodat we samen zeker weten, dat er een ‘klik’ is en we een vruchtbare samenwerking zullen hebben. UWV
Ook kunnen wij samen met jou een jobcoachtraject bij het UWV aanvragen. Vraag naar de voorwaarden bij de contactpersoon WMO van de gemeente waar je woont.

 
De Gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugd- en opvoedhulp. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar valt de zorg onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
 

Interne Jobcoach regeling UWV
Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking werkzaamheden in een reguliere functie kunnen (leren) uitvoeren. De jobcoach wordt ingezet om een medewerker met een arbeidsbeperking op de werkplek te begeleiden. Een werkgever die een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen, kan zelf de jobcoaching organiseren door een externe jobcoach in te huren voor een of meerdere medewerkers. In dat geval kan de werkgever gebruik maken van de regeling Interne Jobcoaching UWV 2015. Deze voorziening staat alleen open voor medewerkers met een arbeidsbeperking die zonder jobcoach niet in staat zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Daarbij stelt UWV de volgende voorwaarden aan de dienstbetrekking van de betreffende medewerker:

 • de duur van de dienstbetrekking bedraagt ten minste zes maanden én
 • de medewerker werkt in deze dienstbetrekking ten minste twaalf uur per week én
 • er is sprake van een loonwaarde van minimaal 35 procent van het wettelijk minimumloon
 • ​er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst waaruit genoemde voorwaarden blijken (dus geen 0-uren overeenkomst).

Welke kosten worden gedeclareerd als coachingskosten
Face-to-face contact 
Telefonisch contact, waaronder ook whatsapp en sms (ear-to-ear)
Email contact (screen-to-screen)
Contact met betrokken partijen

 

Regels betreffende afzeggingen en niet komen opdagen:

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen (50%) en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden geheel in rekening gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de volledige kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.