Algemene voorwaarden en AVG

 

Algemene voorwaarden en richtlijnen AVG per 01-03-2024

​Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Alle voorgaande exemplaren komen met verschijnen van dit document te vervallen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

AutismeCentraal.nl richt zich op training, coaching, levensloopbegeleiding, hypnotherapie, workshops en (interactieve) lezingen binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. AutismeCentraal.nl is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 76314545.

Wij hebben het ZPOké Keurmerk voor zelfstandig werkende professionals en zijn KRAS-gecertificeerd Autismespecialist.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze AutismeCentraal.nl ook handelend onder de naam Help-Aut: Autismecoach, gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten.

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van AutismeCentraal.nl. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail. Bij het eerste aanleveren van de benodigde gegevens door opdrachtgever aan opdrachtnemer, ongeacht of er al dan niet een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst is getekend, erkent opdrachtgever een rechtsgeldig samenwerkingsverband te hebben gesloten met opdrachtnemer. Wanneer het coachings-/begeleidingstraject toch is gestart, zonder dat het hierboven genoemde samenwerkingsovereenkomst door ons is ontvangen en er door coachee(s) geen bewijs in de vorm van een getekende kopie van het samenwerkingscontract danwel een geldig postverzendbewijs overlegd kan worden, erkent opdrachtgever een rechtsgeldig samenwerkingsverband te hebben gesloten met opdrachtnemer en is deze verantwoordelijk voor tijdige betaling van de facturen.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij het eerste aanleveren van de benodigde gegevens door opdrachtgever aan opdrachtnemer, erkent opdrachtgever een rechtsgeldig samenwerkingsverband te hebben gesloten met opdrachtnemer.

Artikel 5 | Algemeen reglement

 1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.)
 2. Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever door te verwijzen naar een collega coach of arts indien het coachtraject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 3. Indien het coachtraject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van de opdrachtnemer in; de opdrachtgever doet dit voor eigen risico en is bereid een verklaring te tekenen waarop opdrachtgever erkent het coachtraject zonder goedkeuring van de opdrachtnemer te beëindigen.
 4. Het coachtraject kan door de opdrachtnemer eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.
 5. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de opdrachtnemer een klantendossier bijhoudt.
 6. De opdrachtnemer behandelt dit klantendossier overeenkomstig met de Nederlandse AVG privacyregeling.
 7. De opdrachtgever kan een kopie vragen van dit klantendossier dat op opdrachtgever van betrekking is.
 8. De opdrachtgever kan vernietiging van het klantendossier dat op opdrachtgever van toepassing is eisen en de opdrachtnemer is wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere opdrachtgever in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Artikel 6 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 4. Voor een intake-/kennismakingsgesprek zal eenmalig € 50,00 in rekening worden gebracht.  Wordt er tijdens de voorbereidende werkzaamheden door opdrachtgever besloten, de coaching/begeleiding te annuleren, dan worden alle  geïnvesteerde uren, inclusief het intakegesprek, de eventueel gemaakte reiskosten en de bureauwerkzaamheden, alsnog gefactureerd.
  Een sessie duurt maximaal anderhalf uur. Het uurtarief voor individuele coaching bedraagt vanaf het moment dat de begeleiding start € 75,00. Het eerste uur wordt altijd volledig gerekend.
  Het uurtarief voor relatiecoaching / relatietherapie bedraagt € 149,– per uur.
  Het uurtarief voor gezinscoaching bedraagt € 149,– per uur.
  Burowerkzaamheden en voorbereidingen worden per kwartier á € 15,– gefactureerd.
  Als levensloopbegeleiding wordt vergoed door een PGB uit de WMO dan zijn onze diensten zijn vrij van btw.
  Is de vergoeding vanuit het PGB lager dan het uurtarief, dan wordt het resterende bedrag door opdrachtgever voldaan aan de SVB of rechtstreeks op de bankrekening van opdrachtnemer.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd en/of op het moment dat de begeleiding daadwerkelijk heeft aangevangen, en/of op het moment, dat opdrachtgever mondeling akkoord heeft gegeven voor het opstarten van begeleiding/coaching en daartoe de benodigde gegevens aan opdrachtnemer heeft verstrekt via briefpost en/of via elektronische post.
 6. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals bezoek aan huis, inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
  Reistijdvergoeding: in overleg.
  Kilometervergoeding 0,23 ct. p.km. buiten stad Coevorden.
 7. Begeleiding van opdrachtgever door opdrachtnemer naar derden, zoals schoolbezoek, artsenbezoek, bezoek aan UWV etc. worden tegen uurtarief en kilometervergoeding gefactureerd met als vertrekpunt en eindpunt ons vestigingsadres in Coevorden.
  Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.

 

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst van opdracht. Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een declaratienota van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL04INGB0655449221 t.n.v. P.B.F.W. Litmaath. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 10 dagen na factuurdatum bij een levensloopbegeleidingstraject, bij individuele coaching en bij relatiecoaching en bij inschrijving van een workshop.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit per ommegaande maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgevers die coaching-/begeleiding afnemen vanuit een PGB-vergoeding blijven zelf te allen tijde  eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor tijdige betaling van de facturen. Betalingsverplichting kan niet overgedragen worden op de PGB verstrekkende gemeente of SVB.

 

Artikel 8 | Duur en beëindiging

 

Er worden 4 hoofdvormen van coaching aangeboden:

 • Levensloopbegeleiding
 • Reguliere autismecoaching
 • Relatiecoaching bij autisme
 • Gezinscoaching bij autisme

1.a De duur van het levenslooptraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is voor een termijn van tenminste een half jaar (26 weken) of voor een termijn van tenminste 3 maanden (13 weken) en in beide gevallen voor minimaal 1,5 uur per week. De wekelijkse frequentie kan na een termijn van 3 maanden (12 weken)  worden aangepast aan de behoefte van de opdrachtgever, d.w.z. vermeerderd dan wel verminderd met inachtname van een minimum van 1,5 uur per 2 weken.

1.b de duur van een regulier coachingstraject is overeenkomstig de afspraken die zijn vastgelegd tussen opdrachtgever ( ook de PGB budgethouder) en opdrachtnemer (AutismeCentraal). Er wordt minimaal 1 sessie van 1,5 uur in het voren ingepland.

 1. Beëindiging van het levenslooptraject en het reguliere coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 2. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden t.a.v. ingeplande sessies zoals beschreven in voorgaande punt 1 lid a en lid b.

 

Artikel 9 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

Artikel 9.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 9.2 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training, workshops of lezingen te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever vooruitbetaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 10 | Het verzetten van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien hij/zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
 4. Bij langdurige ziekte of langdurige afwezigheid van de opdrachtnemer en wanneer er geen redelijke mogelijkheid is de sessies via internet te laten verlopen (Whatsapp, Zoom, Skype etc.), zal deze zijn uiterste best doen om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Vanwege de lange wachttijden in de zorg en de afhankelijkheid van de beschikbaarheid van een vervanger, kan onmiddellijke vervanging niet gegarandeerd worden.
  Wanneer levensloopbegeleiding niet ter plekke kan plaatsvinden vanwege de gevolgen van het Coronavirus, zal gezocht worden naar een oplossing in de vorm van digitale begeleiding en coaching.

Artikel 11 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten
  De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coachings-sessie, ambulante  begeleiding of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekt en vormen een onderdeel van de overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden kunt u terugvinden op onze website www.autismecentraal.nl

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de website

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen of de toegang tot deze website te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.